Všeobecne záväzné nariadenia

Primárne karty

Číslo Názov Dátum schválenia Dátum zverejnenia
01/2020 VZN č. 1/2020
2/2020 VZN č. 2/2020
326/09122020 Dodatok č. 2 k PP pohrebiska obce Andovce
324/09122020 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Andovce
1/2020 Návrh VZN č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
2/2020 Návrh VZN č.2/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021
1/2018 VZN č. 1/2018
2/20218 VZN č. 2/2018
05/2019 VZN č. 5/2019
5/2019 Návrh VZN č. 5/2019
4/2019 VZN č. 4/2019