Zmluvy

Primárne karty

Názov Zmluvná strana Dátum podpísania Dátum zverejnenia
Zmluva o nájme nebytových priestorov RIAX s.r.o., Marhuľová 700/4
Zmluva o dodávke plynu SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Zsolt Jóba
Zmluva o poskytnutí dotácie Nitriansky samosprávny kraj
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Zsolt Jóba
Rámcová zmluva OVD-ovocinárske družstvo, Za traťou 1427, 941 31 Dvory nad žitavou
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme Bianka Rumanová - NAMUR, Andovce, Múzejná 599/6
Zmluva č. 1/2023 o nakladaní s komunálnym odpadom zber, preprava, zhodnotenie/zneškodnenie vytriedených zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov Brantner Nové Zámky s.r.o.
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 20/2023 Věra Kučerová
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 19/2023 Ing. Sindy Deáková