Symboly obce

Erb

Obecné symboly sú:

a) erb obce Andovce
b) zástava a vlajka obce Andovce
c) pečať obce Andovce

 

Erb obce Andovce
1. Erb obce Andovce: v červenom štíte na zlatej vetvičke, vyrastajúcej zo zelenej pažite sedí strieborná holubica so zlatou zbrojou, s roztiahnutými krídlami a so zlatou ratolesťou v zobáku.

V zmysle heraldickej konvencie bude možné striebornú podľa potreby zmieňať aj bielou, zlatú so žltou, pričom však tieto farby budú vždy popisovať ako strieborná a zlatá. Pri čierno-bielom vyjadrení farieb sa zlatá zastupuje jemným bodkovaním, strieborná ostáva voľná, červená sa vyjadrí zvislým a zelená šikmým šifrovaním.
2. Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce tvorí prílohu tohto štatútu.
3. Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas (písomné povolenie) starostu. Súhlas starostu sa vydáva maximálne na dobu 1 roka. Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 4 tohto ustanovenia. Žiadosť musí obsahovať: úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu, obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia).
4. Erb obce sa používa:
– na pečatidle obce,
– na insígniách starostu,
– na listinách o udelení čestného občianstva obce Andovce, ceny obce a uznaniach obce,
– na budovách, kde má sídlo Obecný úrad v Andovciach,
– na označenie územia, resp. katastrálneho územia obce,
– v rokovacích miestnostiach orgánov obce,
– na rovnošatách zamestnancov obecnej polície,
– na označenie vozidiel obce, obecnej polície.
5. Listiny s erbom obce sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov obce, alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia.
6. V bežnom korešpondenčnom styku sa zásadne erb obce nepoužíva.
7. Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa.

 

Zástava a vlajka obce Andovce
1. Vlajka obce Andovce  pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej (2/8), žltej(1/8), bielej (2/8), žltej (1/8)a zelenej (2/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je troma cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu vlajky.

Zástava obce Andovce má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo odlišuje tiež tým, že kým vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa  vztyčuje na stožiar pomocou  lanka, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo kratším priečnym rahnom (ak ide o koruhvu).
2. Podrobné a záväzné vyobrazenie zástavy obce tvorí prílohu tohto štatútu.
3. Zástavu obce používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie.
4. Výzvu na použitie zástavy vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.
5. Zástava obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.
6. Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná vlajka spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo (§ 8 ods. 8 zák. č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení neskorších predpisov).
7. Zástava obce sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar, vztyčuje sa a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.
8. Pri používaní a vyvesovaní zástavy musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:
Ø zástava sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,
Ø na zástave nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod.
9. Za správne zaobchádzanie so zástavou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.

 

Pečať obce
1. Pečať obce Andovce je okrúhla, uprostred s obecným symboom a kruhopisom OBEC ANDOVCE. Priemer obecnej pečate je 35 mm.
2. Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenia štátneho občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.
3. Pečať uschováva starosta obce.

 

Obecné symboly
Pri slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, na slávnostnom zhromaždení pri príležitosti významných osláv v obci, pri príležitosti rokovaní s významnými osobnosťami, ktoré navštívia obec a pod., starosta obce používa obecné insígnie – symboly: starostovskú reťaz, ktorá pozostáva z reťaze a emblému s obecným erbom a s nápisom ANDOVCE z jednej strany, a z druhej strany štátny znak s nápisom Slovenská republika.