Dane a poplatky

Čo potrebujem k nasledovným daniam:

 • Daň z nehnuteľnosti

  Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome.

  Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (tlačivo je na obecnom úrade, stránke ministerstva financii alebo si ho vytlačíte z podstránky Tlačivá) je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.

  Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľností. Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

  Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.

 • Daň za psa

  Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

  Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

  Daňovník je povinný osobne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane (vyplniť tlačivo Priznanie k dani za psa) do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

  Daň za psa sa vyrubuje súčasne s daňou z nehnuteľnosti spoločným rozhodnutím do 30. mája. Daň za zdaňovacie obdobie je splatná do 15. júna.

  Písomné oznámenie sa doručuje dvojmo na obecný úrad a musí obsahovať najmä označenie vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, označenie psa (meno psa), jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište psa uvedením adresy vlastníka, resp. držiteľa.

  Sadzba dane je 5,- € za jedného psa a kalendárny rok.

 • Daň za ubytovanie

  Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania.

  Sadzba dane je 0,40 € na osobu a prenocovanie. Daň prevádzkovateľ odvádza obecnému úradu mesačne, vždy do 15 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. Zároveň vypĺňa i tlačivo Hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí. Podkladom na vyrubenie a odkontrolovanie  dane je kniha ubytovaných, ktorú je povinný viesť každý prevádzkovateľ.

 • Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný a právnická osoba, ktorá podniká na území obce. Poplatok je schválený obecným zastupiteľstvom za osobu, zamestnanca na deň vo výške 0,093 € ( podľa VZN 5/2019 ). Vyrubuje sa rozhodnutím. Pri vyrubení poplatku vychádza obec z posledných údajov z evidencie obyvateľstva, známych v čase vyrubovania poplatku.

 • Daň za nevýherné hracie prístroje

  Predmetom dane za nevýhrerné hracie prístroje sú hracie prístroje (elektornické, mechanické), ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (napr. bowling, šípky, biliard a pod.). Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní, od vzniku daňovej povinnosti. Správca dane potom daň vyrubí rozhodnutím. Sadzba dane je 60,- € za jeden nevýherný hrací prístroj na kalendárny rok. Daň je splatná do 30 dní.