Stavebný úrad

Stavebné povolenie

 • Stavebné povolenie
  1. Podať na obec žiadosť o stavebné povolenie. 

  Prílohy k žiadosti:

  • 2x projektová dokumentácia 
  • vyjadrenia od správcov inžinierskych sietí: ZSE, ZsvS, SPP, Telekom, KonferNet, príp. iných dotknutých subjektov
  • vyjadrenia od  okresného úradu: odbor starostlivosti o ŽP, odbor krízového riadenia, pozemkový a lesný odbor
  • stanovisko: Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch
  • stanovisko od obce: stanovisko vlastníka obecného vodovodu a kanalizácie, povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie, 
  • vyjadrenie od obce: stanovisko na vodnú stavbu, žiadosť o MZZO na stavbu.
  • list vlastníctva

   

  Kontaktná osoba: Mária Skokanovičová

 • Vyjadrenia od obce

  Potrebné dokumenty od obce:

  • Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie
  • Žiadosť o stanovisko vlastníka obecného vodovodu a kanalizácie
  • Žiadosť o vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemku
  • Žiadosť o zvláštne užívanie MK-rozkopávkové povolenie (potrebné pre napojenie sa na inžinierske siete) 

   

  Každá stavba je individuálna a nie ku každej stavbe je potrebné žiadať o všetky vyjadrenia a stanoviská obce. 

  Kontaktná osoba: Mária Skokanovičová

 • Zmeny počas stavby

  Ak stavba nie je dokončená alebo sa stavba ani nezačala je potrebné na miestny stavebný úrad podať žiadosť:

  • Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
  • Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby
  • Žiadosť o zmeny lehoty dokončenia stavby

   

  Kontaktná osoba: Mária Skokanovičová

 • Kolaudácia

   

  Podklady ku kolaudácii RD (všeobecne):

  • Právoplatné stavebné povolenie
  • Overená projektová dokumentácia
  • Projekt skutočného vyhotovenia (ak sú zmeny v overenej PD)
  • Geometrický plán zamerania stavby + adresný bod dať zamerať k prideleniu  súpisného čísla /
  • Energetický certifikát
  • Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby (ak je riešená dodávateľsky)
  • Revízne správy NN prípojky a elektroinštalácie
  • Revízna správa bleskozvodu
  • Revízna správa plynoinštalácie + tlakové skúšky
  • Tlakové skúšky vodovodu, kanalizácie a ÚK, žumpa - nepriepustnosť
  • Potvrdenie o preskúšaní komínov
  • Súhlas MZZO k užívaniu
  • Stavebný denník
  • Vyhlásenie o zhode použitých stavebných výrobkov
  • KR špeciálnych stavebných úradov (cesta, rozvody)
  • RUVZ, ak je stavebník firma

  Žiadosť o kolaudačné rozhodnutie

   

  Kontaktná osoba: Mária Skokanovičová

 • Ohlásenie
  • Ohlásenie drobnej stavby: 
  • - za drobnú stavbu sa považuje stavba do 25 m2
  • žiadosť na ohlásenie drobnej stavby

   

  • Ohlásenie stavebných úprav
  • - žiadosť na ohlásenie stavebných úprav

   

  Kontaktná osoba: Mária Skokanovičová

 • Ostatné
  • Žiadosť o vyjadrenie k neexistencii objektu
  • Žiadosť o povolenie odstránenie žiadosti 

  Kontaktná osoba: Mária Skokanovičová