Všeobecne záväzné nariadenie č. 22023 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Andovce