Všeobecne záväzné nariadenia

Primárne karty

Číslo Názov Dátum schválenia Dátum zverejnenia
1/2020 Dodatok č. 1 k VZN obce Andovce č. 1/2020
1/2022 VZN č. 1/2022
2/2021 VZN č. 2/2021
2/2021 VZN č. 2/2021-NÁVRH
1 Smernica na zabezpečenie postupu vybavovania sťažností
3/2020 VZN č. 3/2020
01/2020 VZN č. 1/2020
2/2020 VZN č. 2/2020
326/09122020 Dodatok č. 2 k PP pohrebiska obce Andovce
324/09122020 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Andovce
1/2020 Návrh VZN č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce