Matričný úrad

Osvedčenie podpisu: 

 • Občan sa musí dostaviť osobne
 • Občiansky preukaz
 • Listina, na ktorej sa osvedčuje podpis
 • Správny poplatok vo výške 2,- € za jeden podpis /od 1.1.2018/
 • Overenie podpisu je možné doma alebo v neúradných hodinách na požiadanie /hlavne pre imobilných občanov/.

 

Osvedčenie listiny: 

 • Originál listiny
 • Správny poplatok vo výške 2,- € za jednu stranu

 

Vystavenie matričného dokladu:

 • Rodný list

  Vystaví obecný úrad podľa miesta narodenia dieťaťa.

  1. Ak sa dieťa narodilo v platnom manželstve - rodný list vyzdvihne otec dieťaťa. Na príslušnom matričnom úrade predloží k nahliadnutiu sobášny list, platné preukazy totožnosti a tlačivo Hlásenie o narodení vydané pôrodnicou. Meno alebo mená dieťaťa určí matka v pôrodnici a otec dieťaťa ho potvrdí svojím podpisom na matrike. Priezvisko dieťaťa je dané podľa dohody rodičov  na sobášnom liste. 
  2. V prípade, že rodičia nie sú zosobášení, dostavia sa na ktorýkoľvek matričný úrad s platnými preukazmi totožnosti  /právoplatný rozsudok o rozvode manželstva/  a spíšu ešte pred narodením dieťaťa  Zápisnicu o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov, aby spoločne určili otcovstvo a priezvisko už počatého dieťaťa. Túto zápisnicu si zoberie budúca mamička so sebou do pôrodnice. 
  3. Ak sa dieťa narodilo slobodnej matke - rodný list vyzdvihne matka dieťaťa, na nahliadnutie predloží platný preukaz totožnosti a vyhlásenie o osobnom  stave.
  4. Ak sa dieťa narodilo rozvedenej matke - rodný list vyzdvihne matka dieťaťa, na nahliadnutie predloží platný preukaz totožnosti a právoplatný rozsudok o rozvode manželstva. Do 300 dní od právoplatného rozsudku o rozvode manželstva musí byť podľa zákona o rodine zapísaný do matriky ako otec dieťaťa manžel matky. Až po úspešnom zapretí otcovstva na súde (matkou alebo otcom dieťaťa) môže biologický otec určiť otcovstvo na matrike.
  5. Ak sa dieťa narodilo vdove - rodný list vyzdvihne matka dieťaťa, na nahliadnutie predloží platný preukaz totožnosti a úmrtný list manžela.Rodný list sa vydáva rodičom dieťaťa, vo výnimočnej situácii môže rodný list vybaviť po predložení dokladov aj iná osoba na základe splnomocnenia.
  6. Výpis z rodnej matriky si môžete vyžiadať vyžiadať v rámcie celej SR

   

 • Sobášny list

  Vystaví príslušný matričný úrad podľa miesta uzavretia manželstva. 

  1. Uzavretie manželstva na matričnom úrade, v ktorom má jeden zo snúbencov trvalý pobyt - snúbenci predložia originál rodných listov /osvedčená fotokópia/, platný občiansky preukaz /platný cestovný pas a potvrdenie o trvalom pobyte v prípade, ak jeden zo snúbencov je štátny občan SR s trvalým pobytom mimo územia SR/, prinesú čitateľne a zrozumiteľne vypísanú Žiadosť o uzavretie manželstva. Ak je jeden zo snúbencov rozvedený je potrebné predložiť právoplatný rozsudok o rozvode manželstva. V prípade vdovca /vdovy/ sa predkladá úmrtný list zomretého alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení za mŕtveho. Pri neplnoletosti jedného zo snúbencov je nutné priniesť právoplatný rozsudok príslušného okresného súdu o povolení.
  2. Uzavretie manželstva na matričnom úrade, v ktorom nemajú snúbenci trvalý pobyt – snúbenci predložia všetky hore uvedené doklady, prinesú Povolenie na uzavretie manželstva /delegáciu/ vystavenú matričným úradom v mieste trvalého pobytu jedného z nich /správny popl. 20,- € (od 1.1.2018)/. Matričný úrad v mieste konania sobáša skontroluje podklady a vyberie poplatok 20,- € (od 1.1.2018). Ak sa snúbenci rozhodnú uzavrieť manželstvo mimo určenú obradnú miestnosť, príp. mimo schválených sobášnych dní zaplatia správny poplatok podľa zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
  3. Uzavretie manželstva občana SR a cudzinca – občan SR predloží Žiadosť o uzavretie manželstva a všetky doklady uvedené v časti 1. Cudzinec predkladá najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva originál rodný list /osvedčená fotokópia/, doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva, doklad o štátnom občianstve, doklad o pobyte /nie starší ako 6 mesiacov/, potvrdenie o osobnom stave /nie staršie ako 6 mes./, úmrtný list zomretého manžela, ak je cudzinec ovdovelý, právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec rozvedený a doklad, ktorým možno preukázať totožnosť. Všetky predložené cudzojazyčné doklady musia byť úradne preložené, okrem dokladov v českom jazyku. Matričné doklady, vydané v cudzine musia byť opatrené vyšším overením, ak ho majú mať.
  4. Uzavretie manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi – snúbenci si podajú žiadosť na matričnom úrade, v ktorého obvode sa uvedený kostol nachádza. Ani jeden z nich nemusí mať v uvedenom obvode trvalý pobyt. Ďalej predkladajú ostatné doklady uvedené v časti 1.
  5. Výpis zo sobášnej matriky si môžete vyžiadať  v rámci celej SR.

  Uzavretie manželstva mimo určeného sobášneho dňa (sobota) - správny poplatok 20,- € (od 1.1.2018) a uzavretie manželstva mimo úradne určenej miestnosti - správny poplatok 70,- € (od 1.1.2018).

 • Úmrtný list

  Vystaví príslušný matričný úrad, v obvode ktorého úmrtie nastalo alebo bola Pozostalí, príp. osoba, ktorá vybavuje pohreb, príp. pohrebná služba predložia matričnému úradu List o prehliadke mŕtveho 3x, doklad totožnosti zomretého. Matrika prekontroluje doklady a doplní chýbajúce údaje v nich, vyhotoví úmrtný list a odovzdá ho osobe vybavujúcej pohreb /pohrebnej službe/ a tiež tlačivo Žiadosť o príspevok na pohreb. Matričné doklady – rodný, sobášny a úmrtný list sa vystavujú na počkanie v jednom vyhotovení.  

 

Občan môže požiadať o vystavenie druhopisu matričného dokladu pod bodom a/b/c, ktoré sa týkajú jeho, alebo členov jeho rodiny. Pri predložení občianskeho preukazu za vydanie matričnoho dokladu zaplatí 5,- €.

 

Osobitná matrika v Bratislave - zápis všetkých matričných udalostí, ktoré nastali slovenským občanom v cudzine, a to narodenie, uzavretie manželstva alebo úmrtie. Pracovisko osobitnej matriky nepreberá žiadosti na zápis od občanov. Žiadosť na zápis sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého má žiadateľ trvalý pobyt a ten zabezpečí vystavenie dokladov na použitie v SR.Žiadateľ je povinný k žiadosti na zápis do osobitnej matriky predložiť cudzozemskú verejnú listinu – originál alebo notárom osvedčenú fotokópiu, zviazanú s jej úradným prekladom, okrem českého jazyka. Niektoré cudzozemské verejné listiny musia obsahovať vyššie overenie za účelom ich uznania orgánmi štátnej správy a samosprávy na území SR, t.j. superlegalizáciu alebo APOSTILLE. Žiadateľ predloží doklad totožnosti občana SR a spíše na matrike Zápis o danej matričnej udalosti, ktorý je spoplatnený sumou 10,- €.