Pridelenie súpisného čísla

PREDPIS

 • Vyhláška MV SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb
 • Vyhláška MV SR č. 141/2015 z 23.6.2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, 
 • Zákon č. 125/2015 o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláška MV SR č. 142/2015 z 23.6.2015, ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 • URČENIE SÚPISNÉHO ČÍSLA NA BUDOVY A DOMY

  DOKLADY:

  • doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku
  • právoplatné kolaudačné rozhodnutie
  • zameranie adresného bodu
  • údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty, a údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú

  POPLATOK: bez poplatku

 • ZMENA A ZRUŠENIE SÚPISNÉHO ČÍSLA NA BUDOVY A DOMY

  DOKLADY:

  • doklad o vlastníctve budovy alebo doklad o inom práve k budove
  • zameranie adresného bodu, ak zmena zamerania adresného bodu má vplyv na zmenu súpisného alebo orientačného čísla
  • dokumenty, ktoré sú podkladom na odôvodnenie žiadosti

  POPLATOK: bez poplatku

 • VYDÁVANIE TABULIEK SO SÚPISNÝMI ČÍSLAMI

  Pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom zabezpečuje stavebník na vlastné náklady. Tabuľka so súpisným číslom sa umiestni tak, aby bola z ulice dobre viditeľná a nepôsobila rušivo na vzhľad budovy.

  DOKLADY:

  • občiansky preukaz 
  • oznámenie o určení súpisného čísla budovy

  POPLATOK:

  • tabuľku so súpisným číslom dáva vyhotoviť obec na vlastné náklady, vlastník budovy ju dostane bezplatne