Evidencia obyvateľstva

PREDPIS

 • Zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky
 • Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

 

 • PRIHLÁSENIE NA TRVALÝ POBYT

  Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, to je spravidla v mieste, kde má rodinu, rodičov, byt alebo zamestnanie.

  Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny, alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady.

  Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

  Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca.

  DOKLADY:

  Vlastník bytu (domu):

  • občiansky preukaz
  • list vlastníctva (pre právne účely) alebo rozhodnutie o povolení vkladu (originál)

  Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:

  • občiansky preukaz
  • oznámenie o uzavretí manželstva
  • u dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy

  Nájomca bytu (domu):

  • občiansky preukaz
  • nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú s SBD alebo vlastníkmi (s overenými podpismi)

  Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:

  • občiansky preukaz
  • vlastníci s listom vlastníctva (pre právne účely) alebo rozhodnutie o povolení vkladu (originál)

  Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy. Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.

  LEHOTA: na počkanie

  POPLATOK: bez poplatku

  Poplatok za vydanie potvrdenia o trvalom pobyte na vlastnú žiadosť: 5,- €.

 • PRIHLÁSENIE NA PRECHODNÝ POBYT

  Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní. Prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území SR trvať viac ako 90 dní.

  Občan hlási prechodný pobyt do 10 dní po ubytovaní. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný nahlásiť prechodný pobyt znova. Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť. Ak tak neurobí, ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu.

  Hlásenie pobytu občana v zahraničí – občan, ktorý má trvalý pobyt na území SR a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu. V ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.

  Občania nemajú povinnosť sa z pobytu odhlasovať. Odhlásenie pobytu vykoná ohlasovňa na základe informácie tej ohlasovne, kde sa občan prihlási na nový pobyt.

  DOKLADY:

  Vlastník bytu (domu):

  • občiansky preukaz
  • list vlastníctva (pre právne účely) alebo rozhodnutie o povolení vkladu (originál)

  Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:

  • občiansky preukaz
  • oznámenie o uzavretí manželstva,
  • u dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy

  Nájomca bytu (domu):

  • občiansky preukaz
  • nájomná zmluva s overeným podpisom vlastníka

  Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:

  • občiansky preukaz

  Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy. Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.

  LEHOTA: na počkanie

  POPLATOK: za vydanie potvrdenia o prechodnom pobyte na vlastnú žiadosť 5,- €.

 • PREHLÁSENIE POBYTU V RÁMCI OBCE

  Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na obecnom úrade zmenu pobytu v rámci obce Andovce.

  DOKLADY:

  Vlastník bytu:

  • občiansky preukaz
  • list vlastníctva  

  Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:

  • občiansky preukaz
  • oznámenie o uzavretí manželstva
  • u dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy

  Nájomca bytu (domu):

  • občiansky preukaz
  • nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú s SBD alebo vlastníkmi (s overenými podpismi)

  Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:

  • občiansky preukaz

  Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy. Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.

  LEHOTA: na počkanie

  POPLATOK: bez poplatku

  Poplatok za vydanie potvrdenia o trvalom / prechodnom pobyte na vlastnú žiadosť: 5,- €.

 • ODHLÁSENIE POBYTU DO ZAHRANIČIA

  Občan, ktorý odchádza trvalo žiť do zahraničia, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni na obecnom úrade doterajšieho miesta trvalého pobytu. Ukončenie trvalého pobytu pri sťahovaní v rámci Slovenskej republiky občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní.

  DOKLADY: občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)

  LEHOTA: na počkanie

  POPLATOK: bez poplatku

  ZRUŠENIE TRVALÉHO POBYTU NA NÁVRH OBČANA

  K zrušeniu trvalého pobytu môže dôjsť:

  1. na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
  2. na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu,“
  3. ak budova zanikla.

  Ohlasovňa pobytu vydá verejnú vyhlášku o zrušení trvalého pobytu a vyvesí ju na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní.

  DOKLADY:

  • občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti
  • list vlastníctva budovy alebo jej časti
  • právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení užívacieho práva
  • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva
  • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení nájomnej zmluvy
  • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní
  • doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný, falšovaný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad
  • právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby
  • skončenie platnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú
  • dohodu o ukončení nájmu

  POPLATOK: bez poplatku

 • POTVRDENIE O TRVALOM / PRECHODNOM POBYTE

  Potvrdenie vystaví obecný úrad občanovi na požiadanie.

  DOKLADY:

  • občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
  • občan v zastúpení predloží úradom overené splnomocnenie

  LEHOTA: na počkanie

  POPLATOK: 5,- €