Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadni a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce - NÁVRH