Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 12.04.2022