Dodatok č, 1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej podľa §588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavretej dňa 22.03.2024