Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2024 o podmienkach nájmu a prideľovania obecných nájomných bytov