Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Andovce na roky 2014 – 2025

Dátum zverejnenia
Dátum účinnosti
Dátum schválenia
Číslo
1