Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Andovce