10 rokov v EÚ

12.10.2016.

Opis hlavného organizátora

Obec Andovce leží na južnom Slovensku, v Nitrianskom kraji. V súčasnosti má okolo 1300 obyvateľov.  Obec sa nachádza asi 3 km od okresného mesta Nové Zámky z čoho vyplývajú silné väzby v pracovných príležitostiach, v doprave, v administratíve a v kultúre. Obec každoročne organizuje pre svojich obyvateľov bohaté množstvo kultúrno-spoločenských podujatí. Obyvatelia využívajú na oddych a rekreáciu vodnú plochu vodného kanála v podobe rybolovu, slnenia i odpočinku pri vode. Tok Dlhého kanála obtekajúceho obec je vhodný na pobyt pri vode i člnkovanie. Enkláva lesa obce poskytuje obyvateľom možnosť relaxu v podobe piknikov pe rodiny i pre usporiadanie rôznych  akcií pre deti. Hrádzu Dlhého kanála je možné využiť na cykloturistiku.  V obci sa taktiež nachádza množstvo kultúrnych pamiatok rímsko-katolícky kostol sv. Rozálie, pamätný „dom“ básnika G. Czuczora, múzeum G. Czuczora, kalvária.

 

Ciele projektu

Obec Nagykovácsi je hrdá na okolitú prírodu a zakladá si čistom čistom životnom prostredí. Poukazuje nielen na dôležitosť spolupráce medzi ľuďmi bez ohľadu na vek či národnosť ale i na starostlivosť a udržiavanie prostredia, v ktorom žijeme. Taktiež si zakladá na tradíciách. Száksend prostredníctvom účastníkov zastupujúcich neziskové organizácie poukazuje na dôležitosť šírenia tradícií i dobrovoľníctva. Dobrovoľníckou činnosťou sa občania zapájajú priamo do rozvoja spoločnosti a jeho politického života. Prostredníctvom bohatého programu zvyšujeme povedomie občanov o bohatstve  kultúrneho a jazykového prostredia. Podporujeme vzájomné porozumenie a toleranciu, prispievame prostredníctvom jednotlivých aktivít k rozvíjaniu európskej identity. Rôznorodým programom chceme poukázať na špecifické ciele ako sú zvýšenie povedomia hodnôt EÚ, podporovať demokratickú a občiansku  účasť občanov na úrovni Únie, podporovať multikultúrny dialóg i angažovanosť v oblasti dobrovoľníctva. Samotný názov projektu 10 rokov v EÚ obsahuje základnú myšlienku podujatia. Je potrebné  obhliadnuť sa do minulosti aby sme si zhodnotili súčasnosť nášho pôsobenia v EÚ. Aby sme sa aktívnejšie zapájali do diania Únie. Zdôraznili a upozornili na účasť v eurovoľbách nakoľko je každým volebným obdobím nižšia a nižšia účasť. Prostredníctvom diskusií s miestnymi kanditátmi sa rozšíri obzor občanov v rámci fungovania európskeho parlamentu. Je potrebné ba až nutné vyvolať u občanov pocity zodpovednosti za Úniu. Prostredníctvom tvorivých dielní pôsobíme nepriamo aj na najmladšiu generáciu. Prostredníctvom detských prác nám príde daná tematika bližšia. Je veľmi dôležite sa zamyslieť aj nad ďalším 10ročným pôsobím v EÚ. Taktiež v programe je zahrnutá tematika 100. výročia začatia 1. svetovej vojny (ukladanie pamätných vencov).

 

Prínosy projektu

 • upevnenie partnerských vzťahov z maďarskými partnerskými obcami
 • prejednanie o možností rozšírenia partnerstva o nových členov
 • rozšírenie obzorov a náhľadov do sveta EÚ, eurovolieb
 • odstránenie predsudkov, medzigeneračných bariér, rovnaký prístup
 • poukázanie na dôležitosť dobrovoľníctva, na hrdosť širokého zastúpenia mimovládnych organizácií
 • budovanie nových priateľstiev, upevňovanie pevných vzťahov
 • budovanie uvedomelejšej mladej generácie
 • posilnenie spoluprác v rôznych oblastiach jednotlivých samospráv
 • plánovanie ďalších stretnutí podobných rozmerov
 • vyvolať v občanoch pocit hrdého uvedomelého EURÓPANA
 • poukázanie na dôležitosť šírenia tradícií, zvykov a kultúr z generácie na generáciu

 

Dopad projektu

….uvedomelejšia spoločnosť

….rozšírenie vedomostí v oblasti osvety o EÚ

…pevnejšie väzby v rámci partnerstiev

…prerokovanie o možnosti rozšírenia o nových členov

…upriamenie pozornosti na pôsobnosti mimovládnych organizácií

…odbúranie medzigeneračných bariér

…prostredníctvom hravých aktivít sme umožnili najmenším (našej budúcej generácií) náhľad   do sveta EÚ.

….podpora trvalo udržateľného rozvoja

….šírenie nadobudnutých vedomostí nielen do svojich rodín ale i regiónov

… zabezpečená osveta ohľadom zrealizovania podujatia

 

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Európskej komisie.