Zmluva č. 1187/2022/OKaŠ o poskytnutí dotácie na podporu kultúry