Dohoda o ukončení zmluvy o dielo zo dňa 11.04.2019

Dátum zverejnenia
Dátum podpísania
Dátum účinnosti
Dátum platnosti
Kategória zmluvy
Zmluvná strana
SHR Pavol Puss, G. Czuczora 14/15, 941 23 Andovce