Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 21980332 zo dňa 13.04.2021 a vzájomnom vyrovnaní