Dodatok č. 7/2024 k Zmluve o dielo č. 1-Andovce/2011