Dodatok č, 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z neobalových výrobkov