Dodatok č. 1 k Úverovej zmluve č. 307678-2019

Dátum zverejnenia
Dátum podpísania
Dátum účinnosti
Dátum platnosti
Kategória zmluvy
Zmluvná strana
Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava