Uznesenia zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.04.2024