Uznesenia zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.02.2024