Uznesenia zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.12.2023