Uznesenia z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.07.2023