Uznesenia z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.06.2023