Uznesenia z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 06.03.2023