Uznesenia z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.12.2022