Uznesenia z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.06.2024