Uznesenia z 1. ustanovujúceho zasadnutia OZ v Andovciach