Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dátum zverejnenia
Dátum účinnosti
Dátum schválenia
Číslo
4/2023