Kötelező érvényű rendeletek

Elsődleges fülek

Szám Név Jóváhagyás dátuma A közzététel dátuma
1/2023 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Andovce - NÁVRH
03/2023 Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022
3/2022 VZN č. 3/2022 - NÁVRH
2/2022 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1/2020 Dodatok č. 1 k VZN obce Andovce č. 1/2020
1/2022 VZN č. 1/2022
2/2021 VZN č. 2/2021
2/2021 VZN č. 2/2021-NÁVRH
1 Smernica na zabezpečenie postupu vybavovania sťažností
3/2020 VZN č. 3/2020
01/2020 VZN č. 1/2020