Poverenie zastupovaním starostu obce Andovce a určenie mesačnej odmeny zástupcu starostu