Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Andovce na I. polrok 2023- NÁVRH