Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030".

Dátum zverejnenia
Aktuálne do

Obec Andovce ako dotknutá obec podľa §14 ods.  zákona č. 24/2006 Z.z.o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je povinná zverejniť: "Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK do roku 2030". 

Obec Andovce zároveň informuje verejnosť, že do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Andovciach počas stránkových hodín.