Oznámenie o začatí územného konania -verejná vyhláška