Dodatok č. 1 k Smernici, ktorou sa ustanovujú pravidlá pri organizovaní obchodných verejných súťaží v podmienkach obce Andovce