Zmluvy

Primárne karty

Názov Zmluvná strana Dátum podpísania Dátum zverejnenia
Zmluva o poskytovaní služieb Obec Svodín
Zmluva o kontokorentnom úvere OTP Banka Slovensko, a.s.
Zmluva o poskytovaní služieb Obec Svodín
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s.
Kúpna zmluva IP BUILD s.r.o.
Dodatok č. 2020/1 k Zmluve o uskladnení tuhého komunálneho odpadu Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s.
Dohoda - UPSVaR UPSVAR NZ
Kúpna zmluva Ing. Nagy Viktor
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo SHR Pavol Puss
Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena Západoslovsenská distribučná, a.s.
Zmluva o poskytovaní služieb Brantner Nové Zámky s.r.o.