Zmluvy

Primárne karty

Názov Zmluvná strana Dátum podpísania Dátum zverejnenia
Rámcová zmluva OVD-ovocinárske družstvo, Za traťou 1427, 941 31 Dvory nad žitavou
Zmluva č. 1/2023 o nakladaní s komunálnym odpadom zber, preprava, zhodnotenie/zneškodnenie vytriedených zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov Brantner Nové Zámky s.r.o.
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 20/2023 Věra Kučerová
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 19/2023 Ing. Sindy Deáková
Zmluva o dodávke plynu SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov NATUR-PACK,a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
Zmluva č. 1092/2023/KULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu Nitriansky samosprávny kraj
Dohoda o urovnaní MUDr. Beáta Selická
Zmluva č. 417/2023/ŠKOLaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športu Nitriansky samosprávny kraj
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 18/2022 Ing. Štefan Csery
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Audítorská znalecká spoločnosť, s.r.o., Považská 51, Nové Zámky