Uznesenia z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.11.2023