Természeti környezet

PREDPISY

 • Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny
 • Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
 • Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia
 • Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
 • Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení Zákona č. 219/1991 o SHR)
 • Zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve
 • VÝRUB DREVINY

  Výrub dreviny povoľuje na základe písomnej žiadosti obec.

  Súhlas orgánu ochrany prírody sa nevyžaduje (len oznámenie) na nasledovné výruby drevín:

  • stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou, a krovitých porastov s výmerou do 10 metrov štvorcových,
  • obnova produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu,
  • stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.

  DOKLADY:

  • Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín (tlačivo)
  • Snímka z katastrálnej mapy, resp. geometrický plán so zakreslením dreviny, ktorá je predmetom výrubu
  • List vlastníctva na pozemok, kde drevina rastie
  • Zaplatenie správneho poplatku

  LEHOTA: odsúhlasený výrub sa vykoná v období vegetačného kľudu

  POPLATOK:

  • fyzická osoba: 10,- €
  • právnická osoba: 100,- €

  Vybavuje: Erika Kiššová

 • STAVBA MZZO (malý zdroj znečistenia ovzdušia)

  Prevádzkovatelia MZZO sú v zmysle § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší povinní písomne požiadať Obec Andovce o súhlas na umiestnenie a užívanie MZZO na území obce.

  DOKLADY:

  • žiadosť o súhlas na povolenie stavby MZZO (tlačivo)
  • projektová dokumentácia

  POPLATOK: 0,- €

  Vybavuje: Erika Kiššová

 • SAMOSTATNE HOSPODÁRIACI ROĽNÍK

  Samostatne hospodáriaci roľníci (SHR) predstavujú jednu z foriem podnikania fyzických osôb. Ide o osobitný typ podnikania v poľnohospodárskej výrobe vykonávaný podnikateľom (fyzickou osobou) osobne alebo pomocou iných osôb. Právnu úpravu v tejto oblasti predstavuje zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní v znení neskorších predpisov (Zákon o SHR č. 219/1991), ktorého základným účelom je zjednodušenie prevádzkovania poľnohospodárskej činnosti pre fyzickú osobu.

  Samostatne hospodáriacim roľníkom je podnikateľ, ktorého činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách. Ide najmä o činnosť fyzickej osoby, ktorá:

  • vyrába výrobky poľnohospodárskej výroby za účelom získania trvalého zdroja príjmov, najmä ich predajom,
  • vykonáva úpravu alebo iné spracovanie svojej poľnohospodárskej produkcie; pokiaľ treba na túto činnosť súhlas podľa osobitných predpisov, len s týmto súhlasom,
  • poskytuje príležitostne práce alebo výkony v súvislosti s poľnohospodárskou výrobou, pri ktorých využíva prostriedky a zariadenia slúžiace poľnohospodárskej výrobe, spravidla v čase, keď sa pre túto výrobu plne nevyužívajú, alebo dobýva nevyhradené nerasty.

  DOKLADY: Žiadosť o zápis do evidencie SHR (tlačivo)

  POPLATOK: 

  • žiadosť o registráciu SHR: 6,50 €
  • žiadosť o zmenu údajov (len za zmenu adresy alebo priezviska): 1,50 €
 • RYBÁRSKY LÍSTOK
  • Rybársky lístok sa vydáva na základe ústnej žiadosti fyzickej osoby, ktorá je spôsobilá na právne úkony.
  • Osoba musí predložiť občiansky preukaz a rybárske povolenie od rybárskeho zväzu. Rybársky lístok  bude vydaný po uhradení správneho poplatku (ročný: 7 EUR, trojročný: 17 EUR) , ktorý môže zaplatiť priamo v pokladni obecného úradu.
  • Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu a sú oslobodené od poplatku.

  Vybavuje: Petra Mikleová