Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení predkúpneho práva