Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o povolení odstránenia stavby