Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 94110665888