Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva NSK na roky 2021-2025"

A közzététel dátuma
Aktuális eddig

Obec Andovce ako dotknutá obec podľa §14 ods.  zákona č. 24/2006 Z.z.o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je povinná zverejniť: "Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva NSK na roky 2021-2025"". 

Obec Andovce zároveň informuje verejnosť, že do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Andovciach počas stránkových hodín.