Uznesenia z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.01.2024