Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2024 o podmienkach nájmu a prideľovania obecných nájomných bytov - N Á V R H