Uznesenie z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.10.2023